Føler du dig snydt?


Forside med info om klagen
Klagerens fremstilling
Indklagedes fremstilling
Klagerens svar
Sagens behandling ved Forbrugerstyrelsen
Nævnets bemærkninger
Afgørelse


AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

Sag: 1999-4052/7-123 SC/cam


Klager: Henrik Larsson
Morbærhaven 21-21
2620 Albertslund


Indklagede: ViborgNet
Romlundvej 60
8800 Viborg


Klage emne: Leje af Unix Webhotel-150
Returnering af lejebeløb


Nævnets sammensætning: Lene Pagter Kristensen, formand
Lis Frisnette
Emmy Pilgård
Erik Oddershede
Ebbe LauritsenKLAGERENS FREMSTILLING

Klagen vedrører: Opsigelse af en lejeaftale om et Unix Webhotel-150.

Bestillingsdato: Den 22.marts 1999.

Pris: Serverafgift - kvartalspris: 1282,50 kr. Kopi af faktura samt kontoudskrift er vedlagt sagsfremstillingen.

Reklamationens inhold: Klageren har efter opsigelse af lejeaftalen om webhotellerne ikke fået returneret det betalte beløb for to måneders leje.

Opdaget: Den 1. maj 1999.

Reklameret til indklagede: Den 1. maj 1999. Klageren har endvidere reklameret adskillige gange herefter.

Resultat af reklamationen: Klageren havde lejet fire webhoteller hos indklagede. Indklagede har en måneds opsigelser på deres lejeaftaler, og klagede opsagde ved fax af 29. marts 1999 lejeaftalerne til den 1. maj 1999. Klageren havde forinden forhørt sig hos indklagede om betaling af lejen, idet indklagede krævede kvartalvis forudbetaling. Indklagede havde i den forbindelse forsikret klageren om, at han ville få prisen for to måneders leje tilbagebetalt når webhotellerne blev opsagt til den 1. maj 1999. Den 1. maj 1999 lukkede indklagede for adgangen til webhotellerne, men klageren modtager ikke lejebeløbet for de to måneder (maj og juni) retur.

Indklagede har derimod henvist til, at da klageren havde fået lavet et CGI-Script gennem deres supportafdeling til en værdi af 1527,50 kr., og som klageren ikke havde betalt, skyldte klageren indklagede 672,50 kr. Klageren har overfor indklagede bemærket, at han på intet tidspunkt har fået support hos indklagede, ligesom han heller ikke har fået fremsendt faktura fra indklagede.

Klageformular modtaget i Forbrugerstyrelsen: Den 12. juli 1999.

Klagerens krav: Krav om tilbagebetaling af to måneders leje på ialt 855kr.


INDLAGEDES FREMSTILLING

Bemærkninger i sagen:

Indklagede har bekræftet, at de har modtaget en opsigelse fra klageren den 29. marts 1999, ligesom de har modtaget betaling på 1.282,50 kr. for kvartalslejen. Indklagede henviser endvidere til, at ifølge deres opsigelsesbetingelser skulle klageren, fordi han opsage lejen til den 1. maj 1999, have tilbagebetalt 855 kr. for maj og junu 1999. Indklagede bemærker, at klageren ville have fået betalt dette beløb, hvis ikke de havde opdaget, at klageren den 24. marts 1999 havde fået lavet et CGI-script af deres tekniske afdeling, og at klageren ikke havde betalt den fremsendte faktura på kr 1.527,50 for dette arbejde.

Standpunkt til klagerens krav: Afvisning.


KLAGERENS SVAR:

Klageren oplyser, at han aldrig har modtaget teknisk arbejde den 24. marts 1999 eller nogen anden form for konsultentarbejde fra indklagede. Klageren har heller ikke modtaget en faktura fra indklagede på det pågældende beløb. Klageren oplyser endvidere, at han flere gange har forsøgt at få oplyst, hvad dette beløb dækker over, men indklagede har afvist at sende ham en faktura på beløbet, ligesom de har afvist at beskrive, hvad der er lavet for pengene.


SAGENS BEHANDLING VED FORBRUGERSTYRELSEN

Forbrugerstyrelsen har anmodet indklagede om at fremsende en kopi af deres faktura til klageren omhandleene de to timers teknikkerhjælp. Indklagede er envidere anmodet om at fremsende anden dokumentation for, at klageren har modtaget denne ydelse.

Indklagede har ikke besvaret Forbrugerstyrelsens henvendelser.


NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ved fax af 29. marts 1999 opsage lejeaftalen til den 1. maj 1999. Indklagede har bekræftet, at der er en måneds opsigelse på lejeaftaler af Webhoteller, og at klageren i henhold til opsigelsesbetingelserne har krav på en retureneting af to måneders betalt leje.

Indklagede har imidlertil henholdt sig til, at klageren ikke har betalt for udfærdigelsen af et CGI-script, hvorfor klageren skylder indklagede et beløb på 672,50 kr. Klageren har imidlertid bestridt, at han har bestilt et CGI-script, herunder at han har fået teknikkerhjælp hos indklagede, ligesom han har bestridt, at han har fået tilsendt en faktura på det pågældende beløb.

Nævnet finder, at indklagede må anses for at have bevisbyrden for, at de har et krav mod klageren for udfærdigelsen af et CGI-script. Da indklagede ikke har dokumenteret, at der eksisterer sådant krav, finder nævnet, at klageren i henhold til opsigelsesbetingelserne er berettiget til at få returneret to måneders leje på i alt 855 kr.

Indklagede skal endvidere refundere klageren gebyret på 80 kr. for sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. forbrugerklagenævnslovens §9, stk 3.

Nævnet træffer følgende


AFGØRELSE

Indklagede, ViborgNet, skal inden 30 dage fra dato betale i alt 935 kr., til klageren Henrik Larsson.

På forbrugerklagenævnets vegne, den 17. maj 2000

Lene Pagter Kristensen, formand
Susanne Bo Christensen, sagsbehandler